Formularz rejestracji

DANE KONTAKTOWE *DANE DZIECKA *Data urodzenia *


DANE ADRESOWE *
DANE REKRUTACYJNE

Data rozpoczęcia opieki na dzieckiem *Czy którykolwiek z rodziców/opiekunów prawnych dziecka jest osobą niepełnosprawną?

Czy dziecko posiada niepełnosprawne rodzeństwo, będące we wspólnym gospodarstwie domowym ?

Czy dziecko posiada rodzeństwo w żłobku?

AKCEPTACJA REGULAMINU *

Zapoznałam/-em się z zasadami rekrutacji w Żłobku i Regulaminem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA *

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.